• كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
 • حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن
 • قبول مسئولیت و همكاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
 • انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط
 • تعامل با مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست گذار مرتبط با صنعت خدمات فرش
 • پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی
 • همكاری با سایر تشكل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد
 • شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارگری
 • ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا كانونهای مربوط در داخل كشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور
 • جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها
 • برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها
 • كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تكنولوژیك
 • سعی در بهبود كیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت
 • كوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت
 • فنی و بهداشت كار
 • ارائه مشاوره و ایجاد هماهنگی بین اعضاء در باره موضوعات مشترکی از جمله بازار، عوامل توزیع، تکنولوژی
 • دریافت ورودیه، حق عضویت وكمكهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه
 • همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر
 • خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
responsive

هدف از تاسیس انجمن

معرفی صنف مجاز و رتبه بندی صنفی ایجاد اتحاد ما بین صنف آموزش ها و ...

هیئت ریسه انجمن خدمات فرش و قالیشویی ایران

1a
حمیدرضا مولوی زاده
رئیس انجمن

قالیشویی آبسار - اصفهان

1a
سعید مولوی زاده
نایب رئیس انجمن

قالیشویی معجزه - اصفهان

1a
مرتضی مویدی
رئیس شورای حل اختلاف

قالیشویی مویدی - اصفهان

1a
علیرضا احمدی فر
نایب رئیس شورای حل اختلاف

قالیشویی احمدی - اصفهان


1a
**** ****
خزانه دار

***** ***** - ****

1a
**** ****
دبیر

***** ***** - ****

1a
پوریا آزادی
مدیر اجرایی

----------

1a
مرضیه فرجی
بازرس

قالیشویی معجزه - تهران